کلیه پرسنل شرکت KEDS با توجه به اهمیت کیفیت خدمات و احترام به حقوق مشتریان تمامی سعی و تلاش خود را معطوف به جلب رضایت ایشان نموده است. اخذ تقدیرنامه ها از سوی مشتریان بواسطه رضایتمندی از خدمات این شرکت، موجب دلگرمی و افزایش مسئولیت تمامی همکاران در قبال ایشان شده است.