چنانچه محل کار، مشتریان، دارایی ها و تجهیزات شما در معرض خطر باشند به هیچ عنوان نمیتوانید ادعا کنید که فعالیت های شما مطابق با استاندارد انجام میشود.

با توجه به اینکه حریق در هر مکان با مکان دیگر متفاوت است ( به دلیل تفاوت در نوع و میزان مواد و نحوه قرارگیری آنها) ، بنابر این هر محل سیستم حفاظتی خاص خود را می طلبد. در شرکت کدص ما راهکارهای گسترده و هوشمندانه و متناسب با نیازهای شما ارائه می دهیم. مهم نیست در چه محیط و با چه میزان ریسک خطر قرار دارید. ما به شما کمک میکنیم با آسودگی خیال و ایمن فعالیت کنید.

خدمات و محصولات