در این سیستم ها از گازهای خنثی ( نیتروژن، آرگون)، گاز CO2 ، گاز HFC227EA ، NOVEC1230 جهت اطفاء حریق استفاده می شود که هر کدام بر اساس مکانیسم خاموش کنندگی مخصوص خود کاربرد های ویژه ای دارند. گاز فشرده داخل کپسول ها در هنگام حریق با استفاده از فرمان الکتریکی آزاد شده و از طریق نازل های نصب شده روی سقف، در محیط تخلیه می شود. در این سیستم محاسبه دقیق میزان گاز تخلیه شده در محیط اهمیت ویژه ای دارد و اشتباه در محاسبات باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر می گردد. از عامل اطفاء گازی بیشتر جهت اطفاء حریق های الکتریکی و در محیط های بسته استفاده میشود.

انواع سیستم های اطفاء حریق گازی

سیستم اطفاء حریق FM200

نگاهی بر سیستم اطفاء حریق FM200

ادامه مطلب

سیستم اطفاء حریق با گاز IG

در اطفاء حریق این گازها غلظت اکسیژن محیط را به ۱۵ درصد کاهش می دهند که در این میزان غلظت اکسیژن تنفس برای انسان ممکن می باشد.

ادامه مطلب

سیستم اطفاء حریق با گاز CO2

یکی از خصوصیات مهم گاز CO2 این است که باعث خسارت به تجهیزات موجود در محیط حـریق نمیشود.

ادامه مطلب