ما متناسب با هر محل سیستم ویزه ای ارائه میدهیم. این سیستم ها شامل تجهیزات معمولی کانونشنال، تجهییزات آدرس پذیر و هوشمند می باشند. کلیه طراحی ها با نرم افزار ویژه اعلام حریق و بدون خطا انجام می شود.