تعدادی از پروژه های اجرا شدهشرکت KEDS پروژه های بسیاری را در قالب های Design-Bid-Build , EPCM, EPC در سطح ملی و بین المللی با موفقیت به انجام رسانده است. با توجه به کثرت پروژه ها، در اینجا به گزیده ای از آنها اشاره می گردد.

لیست پروژه ها