بخش تحقیق و توسعه شرکت KEDS با رویکرد استفاده از فناوری های روز و کارآمد و پیاده سازی سیستم های جدید با توجه به نیاز کشور، جستجوی وسیعی را در زمینه های مختلف ایمنی به انجام رسانده است. این بخش تاکنون توانسته با ارائه مقالات و شرکت در سمینارها و جلسات علمی گام مهمی در نشر و تبادل اطلاعات جدید در صنعت کشور بردارد.

 

بررسی استراتژی های کنترل دود در حریق ساختمانهای بلند با استفاده از نرم افزارشبیه سازی FDS