شرکت کاربرد الکترونیک در صنایع

در بین تمام سیستمهای اطفا حریق موجود، آب قدیمیترین، ارزانترین و در دسترس ترین آنها به شمار می رود. آب از گسترش دود و همچنین آلاینده ها جلوگیری می کند و اثر خاموش کنندگی آن بر اساس خاصیت خنک کنندگی آن است.


سیستمهای اطفا حریق اسپرینکلر
سیستمهای اطفا حریق اسپرینکلر
بیشتر