شرکت کاربرد الکترونیک در صنایع

یک سیستم اطفا حریق گازی اتوماتیک همواره باید در حالت آماده بکار قرار داشته باشد. حتی در صورت تخلیه، می‌بایست به سرعت و در کمترین زمان ممکن شارژ و یا جایگزین گردد.


شارژ سیلندرهای Clean Agent
شارژ سیلندرهای Clean Agent
بیشتر