شرکت کاربرد الکترونیک در صنایع

با توجه به پیچیدگیهای مسئله‌ی حفاظت در برابر حریق و انواع سیستمهای موجود در این زمینه و در کنار آن استانداردهای خاص این سیستمها ، در صنایع امروزی به دلیل تعدد فضاها با کاربریهای مختلف و لزوم کاربرد سیستمهای متفاوت حفاظت در برابر حریق در این فضاها بسته به هر نوع کاربری، کارفرمایان همواره لزوم حضور یک مشاور را زمان تعریف پروژه در کنار خود احساس می‌کنند. یک مشاور با علم به تمامی استانداردهای حاکم ، ضمن ارائه پیشنهادات در خصوص نوع سیستمهای مورد نیاز برای پروژه ، در تهیه‌ی اسناد مناقصه و طراحی سیستمها و نیز ارائه نظرات کارشناسی در انتخاب پیمانکار، کارفرما را یاری می‌دهد. این همکاری از ابتدای پروژه شروع و در طی پروژه در مراحل تعیین پیمانکار، تایید اصالت تجهیزات خریداری شده، نظارت بر حسن انجام کار و رعایت استانداردها و تا راه‌اندازی کامل سیستم ادامه پیدا می‌کند. شرکت کاربرد الکترونیک با تجربه‌ی ارائه‌ی خدمات مشاوره به صنایع مختلف توانسته است نقش پر‌رنگی در بسیاری از پروژه ها در سطح ملی و بین المللی ایفا نموده و رضایت کارفرمایان این حوزه را جلب نماید.