شرکت کاربرد الکترونیک در صنایع

حفاظت از افراد و تجهیزات همواره در اولویت اصلی قرار دارد، زیرا خطرات ناشی از آتش‌سوزی بسیار زیادند. عواملی نظیر سیگار کشیدن، بی احتیاطی، اتصال کوتاه در سیستم‌های روشنایی یا تجهیزات فنی یا حتی جرقه‌ای کوچک ممکن است باعث آتش‌سوزی در زیرساختهای حیاتی شود.


مراکز داده
مراکز داده
بیشتر